Adatkezelési szabályzat


A Pyro-Fókusz Kft. (7763, Egerág, hrsz.: 129/5) továbbiakban: adatkezelő, tevékenysége során a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján – az alábbiakban állapítja meg.

1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak adminisztratív, marketing és informatikai munkatársait – és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó adatkezelések során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki.
Az adatkezelő a jelen szabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat módosításáról az adatkezelő az érintetteket tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően 8 nappal történik.

2. Értelmező rendelkezések:
2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, adószám.
2.2. kezelt adat: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, adószám, születési hely és idő.
2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2.4 adatkezelő: Pyro-Fókusz Kft. (7763, Egerág, hrsz.: 129/5)
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
2.6. tiltakozás: az érintett bármikor, írásos formában nyilatkozhat, melyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2.7. adattovábbítás: az adatot harmadik személy számára kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén tesszük hozzáférhetővé, egyéb esetben nem.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a szolgáltatásokat igénybe vehesse, a szolgáltatásról számlát kaphasson, illetve baleseti jegyzőkönyv kitöltésekor beazonosítható legyen.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség, melyet adatainak a megadásakor a jelen szabályzat kifejezett elfogadásával adhat meg. Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, és azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd az adatok teljes körűen törlésre kerülnek.

4. Kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott, kezelt adatok:
-vezetékneve és keresztneve: az érintett azonosítására szolgál, illetve számlakészítéshez jogszabályi kötelezettség.
-E-mail címe: a digitális kapcsolattartás szempontjából (nem kötelező megadni)
-lakcíme: az érintett azonosítására szolgál, illetve számlakészítéshez jogszabályi kötelezettség.
-születési hely és idő: az érintett azonosítására szolgál.
-telefonszám: panaszkezelés esetén szükséges információ.
-adószám és számlaszám: jogszabályi kötelezettség, szolgáltatás igénybe vételéhez számlázáskor
-kiskorú gyermek esetében a kiskorú vezetékneve, keresztneve, lakcíme, szülői/gondviselői neve,címe, elérhetősége, a kiskorú születési ideje, helye- panaszkezelés esetén szükséges információ.

5. Statisztikai adatok
Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazza.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az érintett kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy adatait az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezelje az adatait.

7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme
Az érintettnek az adatkezelőhöz intézett, a pyrofokusz@t-online.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa megadott adatok, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését.
A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

8. Adatbiztonság
Az adatkezelő biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama 10 év.

10. Cookie-k: a weboldalakon mi is használunk cookie-kat (sütik). Mit kell tudni ezekről?
Csak akkor használjuk a sütiket, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul.
A HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld az Ön webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés (kattintás) alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, vagy látogatók nyomon követésére használják. Kérjük, az oldalaink meglátogatásakor az “Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a cookie (“süti”) használatot. Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban. Csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzuk.
Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat.
Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából.

11. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  

This website was started with Mobirise